มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก

ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  มาตรฐาน ศ1.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็น มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • สอนทัศนศิลป์

 • นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

 • ทฤษฏีทัศนศิลป์

 • การเขียนการ์ตูน

 • มุมมองแห่งความงาม

 • ศิลปะเขียนลายเส้นจากทราย

 • CAIศิลปะแห่งความประทับใจ

 • CAIการสื่อสารทางศิลปะ1

 • CAIการสื่อสารทางศิลปะ2

 • CAIการสื่อสารทางศิลปะ3

 • CAIการสื่อสารทางศิลปะ4

 • CAIการสื่อสารทางศิลปะ5

 • มาสนุกกับศิลปะ

 •  

  ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  ม.1 1. บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของ
  งานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ
  • ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม
  2. ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดย เน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล
  • ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล
  3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ
  • การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ
   4. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และการสื่อ ถึงเรื่องราวของงาน
  • เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้น หรืองานสื่อผสม
  5. ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการ ปรับปรุง งานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้
  • การประเมินงานทัศนศิลป์
  6. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการ
  นำเสนอความคิดและข้อมูล
  • การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิก
  ม.2 1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิด
  ของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
  • รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
  2. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของ
  รูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
  • ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงาน ทัศนศิลป์ของศิลปิน 
  3.วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมาย และเรื่องราวต่าง ๆ
  • เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย
  4. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึง งานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
  • วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน
  5. สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
  • การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
  6. เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ปรับปรุงงานหลังจากได้รับ การวิจารณ์ และแสดงเหตุผลประกอบ
  • การพัฒนางานทัศนศิลป์
  7. ศึกษาบุคลิกลักษณะของตัวละคร และนำเสนอ โดยการ วาดภาพประกอบ
  • การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร
  8. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อ โน้มน้าวใจ และนำเสนอตัวอย่างประกอบ
  • งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
  ม.3
  1. บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
  • ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
  2. ระบุ และบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินในการ สร้างงาน ทัศนศิลป์
  • เทคนิควิธีการของศิลปินในการ สร้างงาน ทัศนศิลป์
  3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการ ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ
  • วิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลัก การออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์
  4. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท
  • การสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ
  5. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ
  • การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานสื่อผสม
  6. สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ถ่ายทอด ประสบการณ์และจินตนาการ
  • การสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ถ่ายทอดประสบการณ์ และ จินตนาการ 
  7. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
  • การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
  8. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงาน ทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน
  • การวิเคราะห์์รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่า ในงานทัศนศิลป์
  9. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
  • การใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสื่อ ความหมาย
  10. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่ จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
  • การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์
  11. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง เหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ
  • การจัดนิทรรศการ
  ม.4-6 1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการ สื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
  •  ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
  2. บรรยายจุดประสงค์ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดย ใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์
  • ศัพท์ทางทัศนศิลป์
  3. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ ศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
  • การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ ศิลปินในการแสดงออก ทางทัศนศิลป์
  4. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างงานทัศนศิลป์
  • เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ของ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์
  5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
  โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์
  • หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
  6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและ สถานที่
  • การออกแบบงานทัศนศิลป์
  7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์
  • จุดมุ่งหมายของศิลปินในการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหาเพื่อ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
  8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎี
  การวิจารณ์ศิลปะ
  • ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
  9. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการ และ ความก้าวหน้าของตนเอง
  • การจัดทำแฟ้มสะสมงาน
  10. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยศึกษาจากแนวคิด และ วิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ
  • สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิน
  11. วาดภาพระบายสี ภาพล้อเลียน หรือการ์ตูน เพื่อแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
  • การวาดภาพการ์ตูน