สาระที่ 2 ดนตรี

มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึกลบความคิด ต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 2.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                              หลักสูตรแกนกลาง

สาระการเรียนรู้แกนกลางแต่ละระดับชั้น  

 

 

montri_ya_sw@windowslive.com
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบฯ 77180