ตัวชี้วัด ศ 2.1 ม 4-6/3

  • อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน

               ศ 2.2 ม 4-6/4

  • อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละวัฒนธรรม

  • บทบาทดนตรีในการสะท้อนสังคม

หน่วยที่ 1 ดนตรีไทย

 

                                                            

 

 ลิงค์เรียนรูู้เรื่องสุนทรียศาสตร์

หน่วยที่ 1      หน่วยที่ 2          หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 4