ตัวชี้วัด

ศ 2.2 ม 4-6/1,2,3

  • วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคต่างๆ

  • วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

  • เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทยแต่ละยุคสมัย

  • ประวัติสังคีตกวี

  • ลักษณะเด่นของดนตรีไทยแต่ละวัฒนธรรม

หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานดนตรีไทย

                                                        

                                                          

 

                                                                      

 

 

 

เครื่องดนตรีไทย มี 4 ประเภท

คลิกเมาส์ศึกษาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีไทยทั้ง 4 ประเภท

                   1. เครื่องตีทำด้วยไม้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กรับ

                   2. เครื่องตีทำด้วยโลหะ

                   3. เครื่องตีขึงด้วยหนัง     คลิกชมประชันเปิงมาง

เครื่องดนตรีไทย 4 ภาค

 

ลิงค์เรียนรูู้เรื่องความรู้พื้นฐานดนตรีไทย

หน่วยที่ 1           หน่วยที่ 2    หน่วยที่ 3    หน่วยที่ 4