ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม 4-6/1,2

  • เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีประเภทต่างๆ

  • จำแนนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล

ศ 2.2 ม 4-6/3,5

  • เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ

  • นำเสนอแนวทางในการส่งเสริม และอนุรักษ์ดนตรี ในฐานะมรดกของชาติ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • การจัดวงดนตรี การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทต่างๆ และบทเพลงที่บรรเลง

  • ประเภทวงดนตรีไทย

  • ลักษณะเด่นของดนตรีไทยแต่ละวัฒนธรรม

  • แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย

หน่วยที่ 3 วงดนตรีไทย

                                                            

 

                                              

 

 

ประเภทวงดนตรีไทย

วงปี่พาทย์ชาตรี

วงปี่พาทย์เครื่องห้า

วงปี่พาทย์เครื่องคู่

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่

วงปี่พาทย์เสภา

วงปี่พาทย์มอญ

วงปี่พาทย์นางหงส์

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์


วงปี่พาทย์ไม้นวม

วงบัวลอย

วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

วงเครื่องสายเครื่องคู่

วงเครื่องสายปี่ชวา

วงเครื่องสายผสม

วงขับไม้

วงมโหรี

 

 

 ลิงค์เรียนรูู้เรื่องความรู้พื้นฐานดนตรีไทย

 

หน่วยที่ 1            หน่วยที่ 2               หน่วยที่ 3          หน่วยที่ 4