หน่วยที่ 1             หน่วยที่ 2             หน่วยที่ 3           หน่วยที่ 4

        

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม 4-6/4,5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • โน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น 3 ชั้น

  • ประเภทวงดนตรีไทย

  • เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง

หน่วยที่ 4 ปฏิบัติดนตรีไทย

                                          

 

 

                                               

 

                                                 

 

 

 ลิงค์เรียนรูู้เรื่องปฏิบัติดนตรีไทย