บทเรียนออนไลน์

ครูผู้สอน

ลดารัตน์ กิจคุณธรรม

ตำแหน่งครู

วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม