บทเรียน ทฤษฎีดนตรีสากล เรื่อง บันไดเสียง

  

         

เนื้อหา

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 เรื่องบันไดเสียง

038 แบบฝึกชุดที่ 1 ฝึกบันไดเสียงจากคีย์เปียโน

039 แบบฝึกชุดที่ 2 บันไดเสียงเมเจอร์

040แบบฝึกชุดที่ 3 หาโน้ตที่ขาดหายจากบันไดเสียง

041 แบบฝึกชุดที่ 4 เรียกชื่อโน้ตจากบันไดเสียง

042 แบบฝึกชุดที่ 5 เครื่องหมายกุญแจเสียง

043 แบบฝึกชุดที่ 6 เมเจอร์และไมเนอร์ที่สัมพันธ์กัน

044 แบบทดสอบระหว่างเรียนหน่วยที่ 3 บันไดเสียง

 

เขัาเรียนเนื้อหาหน่วยที่  4  เรื่องขั้นคู่เสียง