แบบทดสอบ

 

1.) วงปี่พาทย์เครื่องห้า ในสมัยนี้ประกอบด้วย เครื่องดนตรี อะไรบ้าง ?

2.) งานที่มีพระสงฆ์สวดมนต์และฉันอาหาร ควรใช้วงดนตรีประเภทใด ?

3.) เพลงหน้าพาทย์ หมายถึงอะไร ?

4.) คำว่า "ปี่พาทย์" หมายถึง อะไร ?

5.) ปัจจุบันวงเครื่องสายมีกี่แบบ อะไรบ้าง ?

6.) เต้า คือเครื่่ืองดนตรีประเภทใด ?

7.) จังหวะของดนตรีไทย  มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

8.) การประสานเสียง หมายถึงอะไร ?

9.) จังหวะสามัญที่ใช้กันในวงดนตรีจะมี  3 ระดับ คืออะไรบ้าง ?

10.) เสียงของดนตรีไทย    ประกอบด้วยระดับเสียงอะไรบ้าง ?

 

 

 

 

***กลับหน้าหลัก***