ดนตรีไทย

 

 

 

เสียงเพลงไทยที่เราได้ฟังและมีความรู้สึกว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะให้อารมณ์ความรู้สึก

หรือเกิดสุนทรียภาพขึ้นมาได้นั้นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการใช้เครื่องดนตรีหรือวงดนตรีบรรเลงเป็นเพลงออกมา

เครื่องดนตรีไทยจำแนกได้เป็น ๔ ประเภท คือ ดีด สี ตี เป่า โดยถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ครูดนตรีหรือช่างทำเครื่องดนตรีของไทยสร้างสรรค์ขึ้นมา

เครื่องดนตรีบางชนิดคนไทยก็ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองแต่บางชนิดก็รับเอาแบบอย่างจากเครื่องดนตรีของชนชาติอื่น

แล้วนำมาดัดแปลงประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

ดังนั้นนอกจากเราจะเรียนรู้วิธการปฏิบัติเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน อีกด้วย

ทั้งนี้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดถ้านำมาประสมวงกันก็จะกลายเป็นวงดนตรีไทย

วงดนตรีไทยมี วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย และวงมโหรี ส่วนดนตรีพื้นบ้านเป็นวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น ถ้าเราจะ

เรียนรู้เรื่องราวของดนตรีไทยให้ถ่องแท้และเกิดความตะหนักเล็งเห็นคุณค่าของดนตรีไทยแล้ว จำเป็นต้องศึกษาเครื่องดนตรีไทย

วงดนตรีไทยที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมของไทยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วย

 

*************************

 

ประวัติดนตรีไทย

เพลงดนตรีไทย

การบรรเลงดนตรีไทย

วงดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย

เพลงไทยเดิม

องค์ประกอบของดนตรีไทย

คลิป video ดนตรีไทย

แบบทดสอบ

 

*************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :

http://www.yimwhan.com:80/

http://www.phrapiyaroj.com/djk

http://www.bs.ac.th:80/musicthai/index.html

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%94&action=edit

 

 

 

กลับบ้านครูมนตรี        ไปบ้านเพื่อน