การ การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

๑. จะเข้ เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด  ที่ได้ดัดแปลงแก้ไขและพัฒนาการมาจากพิณโดยได้ประดิษฐ์ให้นั่งดีดได้อย่างสะดวก   การดูแลรักษาทำได้โดยการเก็บไม้ดีดจะเข้ไว้ในที่ที่กำหนด ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดและจัดวางให้เป็นระเบียบในที่ร่มเพื่อป้องกันมิให้ถูกแสงแดด   น้ำ   หรือได้รับความชื้น
๒. ซอด้วงและซออู้   การดูแลรักษาทำได้โดยบิดลูกบิดซอเล็กน้อยเพื่อลดสาย   เลื่อนหย่องหรือหมอนไว้ตอนบนของหน้ากะโหลกซอ   แล้วแขวนเก็บคันชักให้แนบกับคันทวนซอ   จัดวางไว้บนชั้นหรือใส่ตู้   หรือแขวนเรียงให้เป็นระเบียบ
๓. ระนาดเอกและระนาดทุ้ม   การดูแลรักษาทำได้โดยปลดเชือกที่ร้อยผืนระนาดลงหนึ่งข้าง   เพื่อลดน้ำหนักมิให้ตะขอหลุดง่าย   หรือมิให้ผืนระนาดหย่อนหรือขาด   เก็บไม้ตีระนาดไว้ในรางหรือนำไปวางในที่ที่กำหนดไว้   จัดวางระนาดให้เป็นระเบียบ
๔. กลองแขกและโทนรำมะนา   การดูแลรักษาทำได้โดยนำไปเก็บในที่ที่กำหนดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย   ระวังมิให้ถูกน้ำ   ความชื้น   และแสงแดด
๕. ขลุ่ยเพียงออและขลุ่ยหลีบ   การดูแลรักษาทำได้โดยเก็บไว้ในที่ที่กำหนด  วางอย่างเป็นระเบียบ   หรือแขวนในที่ที่กำหนดหรือเก็บใส่ถุง   ควรระวังมิให้ขลุ่ยได้รับความร้อนจากแสงแดดและผงฝุ่น

HoME PAGE