ประเภทของเครื่องดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

            วงการดนตรีไทยมีวิธีการสร้างเครื่องดนตรีโดยนำวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างและประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีหลายชนิด   บางชนิดได้นำเครื่องดนตรีของชาติอื่นมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ในวงดนตรี   และสอดคล้องกับกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของไทย   การจำแนกเครื่องดนตรีของไทยจึงพิจารณาจากวิธีการกระทำให้เกิดเสียง   ได้   ๔   ประเภท   คือ

 

าส เครื่องดีด เปแเครื่องสี


กด เครื่องตี ทม เครื่องเป่า

 

HoME PAGE