ลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้าน ทรื

            วงดนตรีพื้นบ้าน   เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในแต่ละท้องถิ่น   เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทอยู่เฉพาะในวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ   ซึ่งวงดนตรีพื้นบ้านในแต่ละภาคที่ควรรู้จัก   มีดังนี้ 

            ๑.วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ประกอบไปด้วยวงกลองแอว   วงสะล้อ-ซึง   วงกลองมองเซิง   วงกลองปูเจ่   วงปี่จุม   ส่วนโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงมีความแตกต่างกันไป   อาทิ   วงกลองแอว   จะนิยมใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนเมือง   วงกลองมองเซิง   นิยมใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนมองเซิง
            เครื่องดนตรีมี่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือที่สำคัญๆ   ได้แก่   พิณเปี๊ยะ   ซึง   สะล้อ   ปี่จุม   กลองแอว   กลองสะบัดชัย   กลองตะโล้ดโป๊ด   เป็นต้น
            ๒.วงดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ประกอบไปด้วยวงปี่พาทย์พื้นบ้าน   วงปี่พาทย์นางหงส์   วงปี่พาทย์มอญ   วงเครื่องสาย   ส่วนโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงมีความแตกต่างกันไป   เช่น    วงปี่พาทย์มอญและวงปี่พาทย์นางหงส์   นิยมใช้บรรเลงประโคมในงานศพ   วงเครื่องสายนิยมใช้บรรเลงในงานมงคลต่างๆ   เช่น   งานแต่งงาน   งานขึ้นบ้านใหม่   หรืองานรื่นเริงต่างๆ   เป็นต้น
            เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคกลางที่สำคัญๆ   ได้แก่   จะเข้   ขลุ่ย   ซออู้   ซอด้วง   ระนาดเอก    ฆ้องวงใหญ่   ปี่   ฉิ่ง   ฉาบเล็ก   กรับ   โหม่ง   เป็นต้น
            ๓.วงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วยวงโปงลาง   วงกันตรึม   วงตุ้มโมง   วงแคน   โอกาสที่ใช้บรรเลงนิยมบรรเลงในงานแตกต่างกันไป   เช่น   ใช้ในการบรรเลงเพื่อประกอบการแสดงพื้นบ้านประเภทเซิ้งกระติบข้าว  เซิ้งสวิง   ฟ้อนภูไท   ส่วนวงตุ้มโมงใช้บรรเลงในงานศพ   ซึ่งปัจจุบันหาดูและหาฟังได้ยาก
            เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญๆ   ได้แก่   แคน   โปงลาง   พิณ   โหวด   ซอบั้งไฟ   ฆ้องหุ่ย   หมากกับแก๊บ   (กรับ)   เป็นต้น
            ๔.วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ประกอบไปด้วยวงกาหลอ   วงปี่พาทย์ชาตรี   วงรองเง็ง   วงโต๊ะครึม   วงดนตรีโนห์รา   วงดนตรีหนังตะลุง   วงดนตรีซีละ   วงดนตรีมะโย่ง   วงดนตรีลิเกป่า   โอกาสที่ใช้บรรเลงนิยมบรรเลงในงานแตกต่างกันไป   เช่น   วงกาหลอ   ใช้บรรเลงในงานศพ   วงดนตรีหนังตะลุง   ใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงโนห์รา   เป็นต้น
            เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ที่สำคัญๆ   ได้แก่    ทับ   รำมะนา   กลอง   โหม่ง   ฆ้องคู่   กลองชาตรี   กรือโต๊ะ   รือบับ   เป็นต้น 

HoME PAGE