ทฤษฎีดนตรีสากล

  


แบบทดสอบก่อนเรียน

         

เนื้อหาเรื่องจังหวะ

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เรื่องจังหวะ

010 แบบฝึกชุดที่ 1 สัญลักษณ์ลักษณะจังหวะ

011 แบบฝึกชุดที่ 2 ค่าของตัวโน้ต

012 แบบฝึกชุดที่ 3 เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

014 แบบฝึกชุดที่ 4 อัตราจังหวะ

015 แบบฝึกชุดที่ 5 การเน้นเสียงและการแบ่งกลุ่ม

016 แบบฝึกชุดที่ 6 แบบฝึกตบมือ

017 แบบฝึกชุดที่ 7 แบบฝึกกลองชุด

018 แบบทดสอบระหว่างเรียนหน่วยที่ 1 จังหวะ

 

เขัาเรียนเนื้อหาหน่วยที่ 2 เรื่องเสียง