หน้าแรก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ระดับชั้น                                   ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.1 1. อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทย และโน้ตสากล
 • เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

-โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น
-โน้ตสากลในกุญแจซอลและฟาในบันไดเสียง C Major


2.เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก วัฒนธรรมที่ต่างกัน
 • บทเพลงจากวัฒนธรรมต่างๆ
-รูปแบบการร้อง
-เนื้อหาบทเพลง
-เครื่องดนตรีที่ใช้

3.ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้วยบทเพลงที่หลาก หลายรูปแบบ
 • การร้องเพลงและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง
-บทเพลงพื้นบ้าน
-บทเพลงรูปแบบ RBA
-เพลงประกอบการเต้นรำ
4. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มี ความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบา แตกต่างกัน
 • การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง
-จังหวะกับอารมณ์เพลง
-ความแตกต่างของอารมณ์เพลง
5. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึก ในการฟังดนตรี
แต่ละประเภท
6. นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปราย ลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม
 • การนำเสนอเพลงที่ตนสนใจ
7. ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือ เพลงที่ฟัง
 • การประเมินคุณภาพของบทเพลง
-คุณภาพด้านเนื้อหา
-คุณภาพด้านเสียง
-คุณภาพด้านองค์ประกอบดนตรี
8. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและ รับผิดชอบ
 • การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของตน

 

ม.2 1. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีของดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
 • องค์ประกอบของบทเพลงจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ
2. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียง
 • เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
-โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น
-โน้ตสากล (เครื่องหมายเเปลงเสียง)
3. ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี


 • ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง
-จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง
-การถ่ายทอดเรื่องราวความคิดในเพลง
4. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง
 • เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี
-การร้องและบรรเลงเดี่ยว
-การร้องและบรรเลงเป็นวง
5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อ บทเพลง ที่ฟัง
 • การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง
6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ

 • การประเมินความสามารถทางดนตรี
-ความถูกต้องในการบรรเลง
-ความแม่นยำในการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์
-การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและบรรเลง
7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและ บทบาท ของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
 • อาชีพทางด้านดนตรี
 • บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง

 

ม.3
1. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงาน ศิลปะอื่น
 • การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ
-การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
-เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
2. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้น เทคนิค การร้อง การเล่น การแสดงออก และ คุณภาพสียง
 • เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง
3. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
 • อัตราจังหวะ 24 และ 44
 • การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 24 และ 44
4. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการ สร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง
 • การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง
-การเลืองจังหวะเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง
-การเรียบเรียงทำนองเพลง
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของ ตนเองและผู้อื่น
 • การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
-สำเนียง
-อัตราจังหวะ
-รูปบแบบบทเพลง
-การประสานเสียง
-เครื่องงดนตรีที่บรรเลง
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและ สังคม
 • อิทธิพลของดนตรี
-อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
-อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม
7. นำเสนอ หรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ
 • การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่างๆ
-การเลือกวงดนตรี
-การเลือกบทเพลง
-การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
-การเตรียมบุคลากร
-การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
-การจัดรายการแสดง

 

ม.4-6 1. เปรียบเทียบเครื่องดนตรีที่ใช้ในการผสมวงและ ทำให้เกิดดนตรีประเภทต่าง ๆ


 • การจัดวงดนตรี
-การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
-บทเพลงที่บรรเลงในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
2. จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรี ทั้งไทย
และสากล


 • ประเภทของวงดนตรี
-ประเภทของวงดนตรี
-ประเภทของวงดนตรี
-โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น และสามชั้น
3. อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งาน ดนตรีแตกต่างกัน
 • ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม
-ความเชื่อกับการสร้างสรรค์งานดนตรี
-ศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี
-วิถีชีวิตกับการสร้างสรรค์งานดนตรี
-เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์งานดนตรี

4. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตรา จังหวะต่าง ๆ

 • เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
  -เครื่องหมายกำหนดอัตราจังหวะ 
  -เครื่องหมายกำหนดบันไดเสียง  
 • โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้นและสามชั้น
5. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้น เทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของการแสดง
 • เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลง เครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง
6. สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์ และ การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม • เกณฑ์การประเมินผลงานดนตรี
-คุณภาพผลงานทางดนตรี
-คุณค่าของผลงานทางดนตรี
7. เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจาก งานดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
 • การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม
8. นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ
 • ดนตรีกับการผ่อนคลาย
 • ดนตรีกับการพฒนามนุษย์
 • ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์
 • ดนตรีกับการบำบัดรักษา
 • ดนตรีกับธุรกิจ
 • ดนตรีกับการศึกษา